Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol

Etik Kurul

Mahalle Bütçe Komiteleri'nin ve Şişli Bütçe Konseyi'nin belirli temel ilkelere göre işleyişlerini yürütmesini denetler.

Kimlerden oluşur?

  • Kurul, Şişli Belediyesi insan, çocuk, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği veya hukuk gibi alanlarda uzman olan bağımsız 3 (üç) kişiden oluşur.
  • Etik Kurulu’nda yer alacak üyeler Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi, Şişli Kent Konseyi ve Şişli Bütçe Konseyi tarafından önerilen 3’er (üçer), toplamda 9 (dokuz) kişi arasından seçilir. Şişli Bütçe Konseyi’nde yapılacak kapalı oylamayla en fazla oyu alan ilk 3 (üç) kişi, Etik Kurulu üyesi olarak belirlenir.
  • Etik Kurulu’nda incelenen şikayetin niteliğine hakim bir uzman bulunmuyorsa, Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu, bu inceleme özelinde Etik Kurulu’na gerekli niteliklere haiz isimler önerebilir. Önerilen bu isimler arasından Kurul’a ombudsman olarak dahil olacak 4’üncü (dördüncü) ismin kim olacağına Etik Kurulu karar verir.

Görevleri

  • Etik Kurulu üyelerinin Şişli Belediyesi, Şişli Kent Konseyi ve Şişli Bütçe Konseyi ile herhangi bir bağı olamaz. Kurul üyeleri gönüllü olarak görev yapar.
  • Katılımcı Bütçe Etik Kurulu, Şişli Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi Ek No. 3'te tanımlanan ilkelerin korunup, uygulanmasını gözetir.
  • Kurul tüm birimlerden bağımsız olmak ve ilkeleri korumak ve denetlemekten sorumludur.
  • Etik açıdan sorun yaratan kararların gözden geçirilmesi ve yeniden müzakere yoluyla düzenlenmesi, mümkünse oybirliği, oybirliği olmadığı durumlarda ise nitelikli çoğunluğu dikkate alarak bir çözüm geliştirilmesini sağlar.
  • Gerekli durumlarda, Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi’ne tavsiye kararı sunabilir.
  • Aldığı kararları Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu’na bildirir.
  • Etik Kurulu’nun aldığı tavsiye kararının uygulanıp uygulanmayacağına Şişli Bütçe Konseyi’i (ŞBK) nitelikli çoğunlukla (2/3) karar verir.

Üyeler

Etik Kurul üyelerinin isimleri, 2023 dönemi seçimleri yapıldığında açıklanacaktır.
Şişli Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi Ek No. 3

Mahalle Bütçe Komiteleri ve Şişli Bütçe Konseyi belirli temel ilkelere göre işleyişini yürütür. Bu ilkelerle uyumlu olarak her bir komşu birey ve temsilci olarak aşağıdaki şu hususlara göre davranmak ile sorumludur.

a) Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Benim BÜTÇEM çalışması bir bütün olarak şeffaf ve hesap verebilir işleyişe sahiptir. Her bir kurumsal yapı ve sözcüler yaptıkları çalışmaların şeffaf ve hesap verebilir olmakla yükümlüdür.

b) Katılımda adillik: Çalışmada yer alan her bir komşunun, kent hakkı ve komşuluk hu-kukuna uygun olarak katılımı adil şekilde sağlanmalıdır. Hiçbir grup veya kişi bir diğerinin eşit ve adil katılım hakkının, söz söyleme ve belirleme iradesinin üzerinde değildir.

c) Eşitlik ve saygı: İşleyiş içerisinde söylem, tutum ve davranışlarda kişiye ve kimliğe saygı ön koşuldur. Her bir gönüllü komşu dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde davranmakla yükümlüdür. Ayrımcı, üstenci veya aşağılayıcı söylem ve tutuma asla izin verilemez. Her bir komşu, kent hakkı ve komşuluk hukukuna göre eşit söz hakkına sahiptir.

d) Dürüstlük: Çalışmanın ruhuna uygun olarak dürüstlük her aşama ve süreçte esas alınır. Gönüllü komşular sorumluluk ve rollerini aşarak grup veya tüm çalışma yapanlar adına bağlayıcı açıklama, taahhüt veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

e) Yatay ve gönüllü işleyiş: Gerek MBK gerekse de ŞBK veya diğer kurumsal yapılar arasında işlevsel fark vardır. Ancak hiçbir şekilde hiyerarşi ve otorite mevcut değildir. İşleyiş gönüllülük esasına göre ilerler. Bununla beraber, çalışmanın amaç ile misyonuna bağlılık ve kolektif emeğe saygı olarak her gönüllü görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir. Mücbir sebepler dışında, işleyişi engelleyen veya sekteye uğratan tutum ve davranışlar etik anlayışla çelişir.

Yukarıda bahse konu olan değer ve ilkeler ile ters düşüldüğü tespit edildiğinde, Etik Kurul’a destekleyici beyan veya bilgileri de içeren bir yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. Bu değer ve ilkeler ile uyumsuzluğu Etik Kurul tarafından karara bağlanan kişinin Katılımcı Bütçe-Benim BÜTÇEM çalışmasında görevi düşürülebilir. İlgili kişiye bu durum yazılı olarak ve gerekçeleriyle bildirilir.

Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.